(synonymousExternalConcept "MI--0501" Enzyme psi-mi) (synonymousExternalConcept "MI--0838" KelvinDegree psi-mi) (synonymousExternalConcept "MI--0326" Protein psi-mi) (synonymousExternalConcept "MI--0649" SecondDuration psi-mi) (synonymousExternalConcept "part_of" part psi-mi)